Официални правила на промоционалната кампания
„Спечели с Western Union и Пощенска банка – Ноември 05, 2020 г. – Януари 31, 2021 г.”
1. Предмет
Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционалната кампания “Спечели с Western Union и Пощенска банка – Ноември 05, 2020 г. – Януари 31, 2021 ” („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията.
2. Организатор на Промоцията
Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Околовръстен път“ № 260 („Банката“, „Организатор“).
3. Срок и територия на провеждане на Промоцията
3.1. Промоцията се провежда в периода от Ноември 05, 2020 г. – Януари 31, 2021 г. включително. (“Период на провеждане“) или до изчерпване на броя печеливши скреч - карти, за което Организаторът ще информира участниците със съобщение на сайта по т.9.1.
3.2. Промоцията се провежда във всички офиси на Банката, както и в офиси на под-агенти на Western Union от агентската мрежа на Банката, на територията на Република България.
4. Участници в Промоцията
В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години вкл., които имат обичайно местопребиваване на територията на Република България („Участници“). Служители на Организатора, на агенти за услугата Western union от агентската мрежа на Организатора, и на Western Union, както и съпрузите, роднините по права линия без ограничения и други членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.
5. Механизъм на Промоцията
5.1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен превод за България или за чужбина, за сума над 100 /сто/ лева или над 50 /петдесет/ евро, в офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на Банката, в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката или на съответния под-агент скреч карта.
5.2. Скреч картата по т.5.1. може да съдържа един от следните надписи:
а/ „Опитай пак“
или
б/ „Честито. Ти спечели 500 лв.“
5.3. Участникът следва да отвори на място получената по т.5.1. скреч карта, за да узнае дали печели наградата по т.6.1. или не. В случай, че лицето изтегли печеливша карта, е необходимо да заяви наградата, съобразно описания в т.7.2. от настоящите Правила механизъм.
5.4. Участниците, които не отговарят изцяло на условията за участие в Промоцията ще бъдат отстранени от участие.
5.5. Участник може да спечели само една награда.
6. Описание на наградите
6.1. В настоящата Промоция ще се раздават следните награди:
10 бр. парични награди на стойност 500 BGN всяка.
6.2. Наградите не могат да се променят или заменят с друга награда, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока парична стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила, на Сайта.
6.3. Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите парични награди по т.6.1., по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.
7. Получаване на наградите
7.1. Участник, който е получил скреч карта с надписа „Честито. Ти спечели 500 лв.“ по т.5.2.б ще получи наградата си по т.6.1. чрез превод на паричните средства по негова разплащателна сметка в „Юробанк България“ АД, както следва:

а/ В случай, че печелившият участник има разплащателна сметка в „Юробанк България“ АД – при заявяване на наградата следва да посочи данни за сметката и ще може да получи наградата си по нея, без да дължи такса за превода на сумата и с право да изтегли сумата на наградата еднократно, на каса, в клон на Банката, без такса.

б/ В случай, че печелившият участник няма разплащателна сметка в „Юробанк България“ АД, за целите на получаване на наградата ще е необходимо да открие своя индивидуална разплащателна сметка в Пощенска банка, за която няма да се начислява такса за откриване, такса за обслужване на сметката, за периода до изтегляне на сумата, такса за превода на сумата. Печелившият участник ще има право да изтегли сумата на наградата еднократно, на каса, в клон на Банката, без такса. След изтеглянето на сумата на наградата, печелившият участник може веднага да закрие сметката, без да дължи такса за закриване. В случай, че след изтеглянето на сумата на наградата желае да продължи да използва сметката и не заяви закриването й веднага, то условията по нея ще бъдат трансформирани като условия по стандартна разплащателна сметка, за която се дължат такси съобразно Тарифата на банката. За откриването на сметката лицето следва да подпише договор с Банката за откриване на сметка.
7.2. Механизъм на заявяване и осигуряване на наградите по т.6.1.:
7.2.1. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на направената трансакция, срещу която е получена печелившата скреч-карта, съответният победител следва да посети финансов център на Банката, да представи печелившата скреч карта, копие на документ, удостоверяващ датата на извършената трансакция по наредения превод, да попълни декларация за получаване на наградата, по образец на Организатора, която ще му бъде предоставена от служител във финансовия център, както и да предостави данни за своя съществуваща сметка, открита в Пощенска банка, ако има такава, респ. да предостави данните, необходими за откриването на такава, в случай, че няма, както и да подпише необходимите документи за откриването на сметката, за да може да се осъществи превода на наградата по т.6.1.
7.2.2. Организаторът ще преведе сумата на наградата по т.6.1. в срок от 10 работни дни от датата на деклариране на налична сметка в „Юробанк България“ АД, респ. от датата на откриването на сметка, в случай, че печелившият участник не разполага с такава.
7.3. Организаторът ще публикува името, фамилията на печелившите участници на интернет страницата на кампанията, на адрес www.postbank.bg. Последните могат да бъдат използвани в прессъобщения в онлайн, печатни, аудио или видео материали, при спазване на изискванията за защита на лични данни. Организаторът не дължи заплащане за съответните материали.
7.4. Печелившият участник губи право да получи съответната награда в случай, че откаже да я получи, не я заяви в срока по т.7.2.1, не разполага със сметка в „Юробанк България“ АД, по която да бъде преведена наградата, не представи необходимите документи, не отговаря на условията по Кампанията.
8. Лични данни
Администратор на лични данни е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260. Банката обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Банката, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Уведомление относно обработване на личните данни, което е налично на интернет страницата на Банката (www.postbank.bg), както и на хартиен носител във всеки офис на Банката.
9. Други условия
9.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите Правила са публикувани на интернет сайта на Организатора „Юробанк България“ АД на адрес www.postbank.bg, където са достъпни за Периода на провеждане на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Условия, като промените влизат в сила считано от момента на тяхното оповестяване на посочените интернет сайтове. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.
9.2. Информация за Промоцията потребителите могат да получат чрез разпространените в съответните офиси комуникационни материали, както и на телефон 0 700 18 555. Цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор.
9.3. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Промоцията, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат например, но не само на попълнени грешни или непълни данни в декларацията по т.7.2.1, на форсмажорни и/или други обективни обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на Промоцията, получаването или ползването на наградата. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят посочените по-горе обстоятелства като уведоми Участниците в Промоцията на посочения в т.9.1. интернет сайт.
9.4. Всички възможни спорове между Организатора и Участниците относно организацията и изпълнението на Промоцията се решават по взаимна договорка, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.
9.5. Настоящите официални правила са в сила от 05.11.2020 г. и са задължителни за всички участници. Участвайки в Промоцията, участниците приемат Настоящите правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на промоционалната кампания "Спечели с Western Union и Пощенска банка – Ноември 05, 2020 г. – Януари 31, 2021."