НАПРАВИ ПРЕВОД С WESTERN UNION

И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ
iPhone 12 *

Официални правила

1. Предмет
Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционалната кампания “Спечели с Western Union и Пощенска банка – Септември 20, 2021 г. – Декември 31, 2021 г.” („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията. С участието си в Промоцията, участниците приемат и се съгласяват с настоящите Общи условия
2. Организатор на Промоцията
Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Околовръстен път“ № 260 („Банката“, „Организатор“).
3. Срок и територия на провеждане на Промоцията
3.1. Промоцията се провежда в периода от 00.00 ч. на Септември 20, 2021 г. – 23.59 ч. на Декември 31, 2021 г. включително. (“Период на провеждане“);

3.2. Промоцията се провежда във всички офиси на Банката, както и в офиси на под-агенти на Western Union от агентската мрежа на Банката, на територията на Република България, в рамките на обявеното им работно време.
4. Участници в Промоцията
В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години вкл., които имат обичайно местопребиваване на територията на Република България („Участници“). Служители (както и членове на техните семейства*) на Организатора, на агенти за услугата Western union от агентската мрежа на Организатора, на доставчици на услуги/маркетингови агенции, свързани с настоящата Промоция, нямат право да участват в Промоцията.

*Под член на семейство следва да се разбира всяко едно от следните: съпруг (настоящ или бивш), лице, с което служителят живее на съпружески начала, дете (родно или осиновено), доведено дете, родители, доведени родители, баби и дядовци, доведени баби и дядовци, чичо, леля, племенница, племенник, брат, сестра, доведен брат, доведена сестра или първи братовчед.
5. Механизъм на Промоцията
5.1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен превод от България:
 • за България - за сума над 1000 /хиляда/ лева или над 50 /петдесет/ евро
  или
 • изпратен директно по банкова сметка за България - за сума над 1000 /хиляда/ лева или над 500 /петстотин/ евро,
  или
 • за чужбина - за сума над 100 /сто/ лева или над 50 /петдесет/ евро
  или
 • изпратен директно по банкова сметка за чужбина - за сума над 1000 /хиляда/ лева или над 500 /петстотин/ евро,
в офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на Банката, в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката или на съответния под-агент скреч карта.

5.2. Всяка скреч-карта съдържа уникален 10-символен код, който следва да бъде регистриран от участника, съобразно реда по т.5.3. Всеки участник, който е извършил превод по т.5.1. и е регистрирал успешно 10-символния код, има право да участва в тегленето на наградите по т.6.1.

5.3. Регистрирането на 10-символния код по т.5.2 става на следния интернет адрес: http://westernunionnagradi.bg/ („Сайта“), като Участникът въведе следните данни:
 • Име и фамилия;
 • Телефон;
 • Уникален код;
 • Имейл адрес;

5.4. Всеки Участник има право да регистрира неограничен брой кодове. Участник участва толкова пъти в тегленето на наградите, колкото кода има регистрирани, съобразно т.5.3. от настоящите правила. Участник може да спечели само една награда по т.6.1.

5.5. Тегленето на наградите ще се проведе на следните дати: 01.11.2021 г., 01.12.2021 г. и 04.01.2022 г., в Централата на банката, в присъствието на трима служители на Банката. На всяка от датите ще се изтегли по 1 /една/ награда от посочените по т.6.1.

5.6. Победителите от отделните тегления по т.5.5. ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

5.7. При тегленето на наградите по т.5.5, на всяка една от датите, след като бъде изтеглен печелившия участник, ще бъдат изтеглени и по 3 /три/ бр. резервни участници, които ще имат правото да получат съответната награда при условията на т.7.3.

5.8. В срок до 24 часа, считано от съответната дата за теглене на наградите по т.5.5., на Сайта на промоцията, както и на сайта на банката, посочени в т.9.1., ще бъдат обявени името и фамилията на изтегления участник, който печели награда от Промоцията, както и последните четири цифри на телефона, посочен от него, при регистриране на кода по т.5.3. Допълнително данните ще бъдат публикувани и на страницата на Банката във Фейсбук.

5.9. Информация относно наградите и победителите по т.5.7 ще бъдат достъпни за един месец след приключване на Промоцията на съответните интернет сайтове, посочени в т.9.1., като изрично се посочи името и датата на Промоцията.

5.10. Участниците, които не отговарят изцяло на условията за участие в Промоцията ще бъдат отстранени от участие.

5.11. В случай, че трансакцията по т.5.1. е отменена или е неуспешна, по причина, която се дължи на Участника или ако е предмет на измама, Организаторът има право да отстрани участника от участие в Промоцията, както и да откаже да предостави награда по т.6.1.
6. Описание на наградите
6.1. В настоящата Промоция ще бъдат раздадени 3 /три/ бр. награди – смартфони с марка Apple - iPhone 12, 64GB

6.2. Наградите не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила, на Сайта по т.9.1.

6.3. Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите предметни награди по т.6.1., по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.
7. Получаване на наградите
7.1. Победителите от проведените тегления по т.5.5 относно наградите по т.6.1. ще бъдат информирани чрез телефонно обаждане или е-мейл на посочените от тях при регистриране на кода по т.5.3. телефон и е-мейл адрес, в срок от 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата на тегленето на наградите.

7.2. Механизъм на заявяване и осигуряване на наградите по т.6.1:

7.2.1. Печелившите участници следва да потвърдят на Банката дали желаят да получат наградата в срок не по-късно от 3 (три) работни дни след уведомяването им по т.7.1. за спечелената награда. При направено потвърждение печелившият участник следва да посочи и удобен за него финансов център на Банката, в който желае да получи наградата.

7.2.2. Печелившият участник, който е направил потвърждение по реда на т.7.2.1, ще получи наградата по т. 6.1., в избран от него финансов център на Банката, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на потвърждаване. За да получи наградата си спечелилият участник следва да се яви лично във финансовия център, да предостави за справка на служителя на Банката скреч картата, с уникалния 10-цифров код, който е регистрирал за участие, документ, удостоверяващ датата на направената трансакция, срещу която e получил печелившата скреч-карта, както и да попълни декларация (по образец на Организатора). Предоставянето на наградата се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол.

7.3. Ако победител не може, поради някаква причина, не по вина на Организатора, да приеме наградата по т.6.1., в т.ч. не може да бъде открит на посочените от него контакти, откаже се от наградата или не потвърди, че желае да я получи в срока по т.7.2.1, не представи необходимите документи по т.7.2.2., участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник (съгласно реда на тяхното изтегляне) по т.5.7, който ще бъде уведомен съгласно реда по т.7.1.

7.4. С настоящите Официални правила Банката уведомява печелившите участници, че ако спечелят награда по т.6.1., трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък.
8. Лични данни
Администратор на лични данни е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260. Банката обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Банката, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Уведомление относно обработване на личните данни, което е налично на интернет страницата на Банката (www.postbank.bg), както и на хартиен носител във всеки офис на Банката.
9. Други условия
9.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите Правила са публикувани на интернет сайта на Организатора „Юробанк България“ АД на адрес www.postbank.bg, и на сайта на промоцията - http://westernunionnagradi.bg/, където са достъпни за Периода на провеждане на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Условия, като промените влизат в сила считано от момента на тяхното оповестяване на посочените интернет сайтове.

9.2. Информация за Промоцията потребителите могат да получат чрез разпространените в съответните офиси комуникационни материали, както и на телефон 0 700 18 555. Цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Промоцията, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат например, но не само, на попълнени грешни или непълни данни при регистрация на Сайта, на посочен неточен или грешен e-mail адрес или телефон за контакт, на форсмажорни и/или други обективни обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на Промоцията, получаването или ползването на наградата. Организаторът и Western Union не носят отговорност за дефекти на получената награда, извън покриващите се от гаранцията към устройството. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят посочените по-горе обстоятелства като уведоми Участниците в Промоцията на посочения в т.9.1. интернет сайтове. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

9.4. Всички възможни спорове между Организатора и Участниците относно организацията и изпълнението на Промоцията се решават по взаимна договорка, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

9.5. Участвайки в Промоцията, участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на промоционалната кампания "Спечели с Western Union и Пощенска банка – Септември 20, 2021 г. – Декември 31, 2021 г."